Ogólne warunki dystrybucji tekstylnej Q2
§ 1 Zakres
1.1. Dostawy i usługi Q2 Textilvertrieb podlegają wyłącznie następującym warunkom. Dotyczą one wszystkich towarów i usług Q2 Textilvertrieb.
1.2 Warunki klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych warunków, nie będą uznawane przez Q2 Textilvertrieb, chyba że Q2 Textilvertrieb wyrazi pisemną zgodę na ich ważność. Zmiany i uzupełnienia do umów należy zawsze składać na piśmie. Nasze warunki obowiązują nawet wtedy, gdy Q2 Textilvertrieb bezwarunkowo wykonuje dostawę lub usługę ze znajomością sprzecznych lub odmiennych warunków klienta. Zobowiązania i umowy dodatkowe zawsze wymagają pisemnego potwierdzenia Q2 Textilvertrieb.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy
2.1. Oferty Q2 Textilvertrieb są zawsze niewiążące. Umowa jest zawierana wyłącznie za pisemnym potwierdzeniem zamówienia przez Q2 Textilvertrieb, ale nie później niż po akceptacji dostawy lub usługi przez klienta.
2.2. Q2 Textilvertrieb jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wystąpią fakty świadczące o tym, że klient nie jest zdolny do kredytowania.

§ 3 Dostawa i serwis
3.1. Q2 Textilvertrieb jest zobowiązany do dat dostawy tylko wtedy, gdy Q2 Textilvertrieb wyraźnie wyznaczył je jako wiążące w formie pisemnej. Uzgodnione terminy dostaw uważa się za dotrzymane, jeżeli produkt objęty umową został przekazany przewoźnikowi w uzgodnionym terminie dostawy, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.
3.2. Prawo do uzasadnionych usług częściowych w określonych terminach dostawy i ich fakturowania pozostaje wyraźnie zastrzeżone dla Q2 Textilvertrieb, o ile nie występują wady w ich stosowaniu.
3.3. Q2 Textilvertrieb nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niemożność dostarczenia, pod warunkiem, że Q2 Textilvertrieb lub jego pomocnicy nie są winni. Wystąpienie siły wyższej lub inne nieprzewidywalne okoliczności pozostające poza kontrolą Q2 Textilvertrieb, takie jak działania rządowe, niedopuszczenie oficjalnych zezwoleń, wszelkiego rodzaju spory pracownicze, sabotaż, niedobór surowców, opóźniona dostawa towarów niezgodnych z wymaganiami, które utrudnia Q2 Textilvertrieb wywiązanie się ze swoich zobowiązań, wydłuża okres dostawy również odpowiedni w ramach opóźnienia. Tylko takie opóźnienie dłuższe niż trzy miesiące uprawnia klienta do odstąpienia od umowy.
3.4. Q2 Textilvertrieb zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli którakolwiek z wyżej wymienionych przyczyn opóźnienia dostawy wystąpi dłużej niż sześć tygodni i nie jest to odpowiedzialne za sprzedaż tekstyliów w drugim kwartale. Jeśli dostawa przez o.g. Wydarzenia niemożliwe lub nieuzasadnione, sprzedaż tekstylna w Q2 zostanie zwolniona z ich zobowiązań.
3.5. Roszczenia odszkodowawcze ze strony klienta w przypadku niewykonania zobowiązania lub niemożliwości niezwiązane z Q2 Textilvertrieb są wykluczone. Roszczenie klienta o odszkodowanie za opóźnienie w dostawie jest wykluczone w przypadku zwykłego zaniedbania, w przeciwnym razie odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty przewidywalnej szkody, jednak maksymalnie 5% wartości dostawy. To ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy rażącego niedbalstwa lub zamierzonego zachowania Q2 Textilvertrieb.

§ 4 wysyłka, zwroty i odpowiedzialność
4.1. Wysyłka odbywa się na koszt klienta. Na jego prośbę i koszt, dostawa może być ubezpieczona.
4.2. Klient musi skontrolować towar niezwłocznie po jego otrzymaniu pod względem kompletności i zgodności zgodnie z fakturą. Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w ciągu jednego tygodnia, uważa się, że towar został dostarczony prawidłowo i całkowicie, chyba że jest to wada, która nie była widoczna w trakcie dochodzenia.
4.3. Nieznaczne wady, które nie mają wpływu na użyteczność przedmiotu dostawy, nie uprawniają klienta do odmowy przyjęcia.
4.4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na klienta po przekazaniu go przewoźnikowi, jego agentowi lub innym osobom wskazanym przez Q2 Textilvertrieb. O ile przesyłka opóźnia się lub staje się niemożliwa bez winy Q2 Textilvertrieb, ryzyko przechodzi na klienta po powiadomieniu o gotowości do wysyłki. Przepisy te mają również zastosowanie do zwrotów po usunięciu braków lub płatnej usługi dla klienta.
4.5. Zwroty są akceptowane przez nas tylko, jeśli jesteś wcześniej zarejestrowany u nas. Zbiór zwrotów zostanie zamówiony przez Q2 Textilvertrieb z odpowiedniej usługi przewozu paczek. Chyba że klient zwraca zwroty na własny koszt.

§ 5 Warunki płatności
5.1. Cena zakupu i opłaty za świadczenia dodatkowe si